ที่ปรึกษาสมาคมฯ

รศ. นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

Assoc.Prof.Boonjua Thoranin

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

boonchua.dho@gmail.com

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

Dr.Udom Chantararuksri

ภาควิชาเภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

พลตรี รศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์

Maj.Gen.Assoc.Prof.Dr.Tassanai Suriyajan

ภาควิชาเภสัชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Jutamas Sattayavivat

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป

Assoc.Prof.Summana Chomputaweep

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภก.ประสาน ธรรมอุปกรณ์รองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Prasarn Thummauppakorn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติรองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Dr.Aurapun Matankasombat

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภก.ชัยชาญ แสงดีรองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Dr.Chaicharn Sangdee

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน

Assoc.Prof.Dr.Pornpen Prameyothin

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลตรี รศ.ดร.บพิตร กลางกัลยา

Maj.Gen. Assoc.Prof.Dr.Borpit Klangkunya

ภาควิชาเภสัชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ

รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์

Assoc.Prof.Dr.Srichan Pornjirasilp

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาสัย

Asscoc.Prof.Dr.Jintana Satayasai

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตันติสิระ

Assoc.Prof.Dr.Mayuree Tantisira

ภาควิชาเภสัชวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์

Assoc.Prof.Dr.Supattra Srichairat

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

Assoc.Prof.Supornchai Kongpattanakoon

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.จันทนี  อิทธิพานิชพงศ์

Assoc.Prof.Chanthanee Ithipanichapong

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ichandha@hotmail.com

ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล

Prof.Wichittra Tassaneeyakul

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

wichittra.tassaneeyakul@gmail.com