คณะกรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบัน ที่ปรึกษา

รศ. นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

Assoc.Prof.Boonjua Thoranin

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

boonchua.dho@gmail.com

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

Dr.Udom Chantararuksri

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

พลตรี รศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์

Maj.Gen.Assoc.Prof.Dr.Tassanai Suriyajan

ภาควิชาเภสัชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Jutamas Sattayavivat

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป

Assoc.Prof.Summana Chomputaweep

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภก.ประสาน ธรรมอุปกรณ์รองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Prasarn Thummauppakorn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติรองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Dr.Aurapun Matankasombat

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภก.ชัยชาญ แสงดีรองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Dr.Chaicharn Sangdee

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน

Assoc.Prof.Dr.Pornpen Prameyothin

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลตรี รศ.ดร.บพิตร กลางกัลยา

Maj.Gen. Assoc.Prof.Dr.Borpit Klangkunya

ภาควิชาเภสัชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ

รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์

Assoc.Prof.Dr.Srichan Pornjirasilp

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาสัย

Asscoc.Prof.Dr.Jintana Satayasai

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตันติสิระ

Assoc.Prof.Dr.Mayuree Tantisira

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์

Assoc.Prof.Dr.Supattra Srichairat

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง

Prof.Dr.Kessara Na Bangchang

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

Assoc.Prof.Supornchai Kongpattanakoon

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.จันทนี  อิทธิพานิชพงศ์ (President)

Assoc.Prof.Chanthanee Ithipanichapong

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ichandha@hotmail.com

รศ.ดร.นพ.ณัฐวุธ สิบหมู่ (Vice president)

Assoc.Prof.Nathawut Sibmuh

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

nathawut.sib@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์เลขาธิการ (Secretary)

Asst.Prof.Piyanut Wonganan

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

piyanuch.w@chula.ac.th

ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร (Registrar)

Asst.Prof.Wandee Udomuksorn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

wandee.u@psu.ac.th , ying_wandee

ผศ.ภญ.ร.ท.หญิงดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ (Treasurer)

Asst.Prof.Flg Off. Pasarapa Towiwat

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pasarapa.c@chula.ac.th

ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ (Hostess)

Asst.Prof.Pornpun Vivithanaporn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

pornpun.viv@mahidol.ac.th

รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา (President of association)

Assoc.Prof.Rattima Jeenapongsa

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

rattima@nu.ac.th

รศ.ดร.ศุภโชค มั่งมูล (Academic)

Assoc.Prof.Supachoke Mangmool

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

supachoke.man@mahidol.ac.th

ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล (committees)

Prof.Wichittra Tassaneeyakul

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

wichittra.tassaneeyakul@gmail.com

ศ.นพ.พ.อ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น (Committees)

Prof. Col. Mathirut Mungthin

ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

mathirut@pmk.ac.th

รศ.ภญ.สุพีชา วิทยาเลิศปัญญา (Committees)

Assoc.Prof.Supeecha Wittayalertpanya

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

supeechas@hotmail.com

รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช (Committees)

Assoc.Prof.Uraiwan Panich

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

uraiwan.pan@mahidol.ac.th

รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร (Committee)

Assoc.Prof. Suppanimit Thekachunhatian

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

supanimit.t@cmu.ac.th

รศ.ดร.ภญ.สุวรา วัฒนพิทยกุล (Committees)

Assoc.Prof.Suvara Wattanapitayakul

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

suvara@swu.ac.th

ผศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล (Committees)

Asst.Prof.Wanna Chaijaroenkul

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

wn_ap39@yahoo.com