คณะกรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบัน

รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
นายกสมาคม

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

rattima@nu.ac.th

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

kesaratmu@yahoo.com

รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช
อุปนายก

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

uraiwan.pan@mahidol.ac.th

ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
เลขาธิการ

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ornratl@gmail.com

ผศ.ดร.ภญ.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
ผู้ช่วยเลขาธิการ

ภาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

sakonwuns@nu.ac.th

รศ.ดร.ภญ.ร.ท.หญิงภัสราภา โตวิวัฒน์
เหรัญญิก

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pasarapa.c@chula.ac.th

รศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
ปฏิคม

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

pornpun.viv@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร
นายทะเบียน

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

wandee.u@psu.ac.th , ying_wandee

ศ.ดร.ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ
วิชาการ

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pithi_chan@yahoo.com, pithi.c@chula.ac.th

รศ.ดร.ภญ.สุวรา วัฒนพิทยกุล
กรรมการกลาง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

suvara@swu.ac.th

ผศ.ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์
กรรมการกลาง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

piyanuch.w@chula.ac.th

รศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล
กรรมการกลาง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

wn_ap39@yahoo.com

รศ.ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
กรรมการกลาง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

vilasinee.sat@mahidol.ac.th

รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
กรรมการกลาง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

noppawan.phu@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
กรรมการกลาง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ
กรรมการกลาง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น