คณะกรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบัน

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง
นายกสมาคม (President)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

kesaratmu@yahoo.com

รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

rattima@nu.ac.th

รศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล
เลขาธิการสมาคมฯ (Secretary)

Assoc.Prof.Dr.Wanna Chaijareonkul

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ธรรมศาสตร์

wn_ap39@yahoo.com

รศ.ดร.ภญ.ร.ท.หญิงภัสราภา โตวิวัฒน์
เหรัญญิก (Treasurer)

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pasarapa.c@chula.ac.th

ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร
นายทะเบียน (Registrar)

Asst.Prof.Dr.Wandee Udomuksorn

หลักสูตรเภสัชวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

wandee.u@psu.ac.th