ทำเนียบนายก

ลำดับ ปีที่ดำรงตำแหน่ง ชื่อ สกุล
1 พ.ศ. 2521 - 2522 รศ.ดร. จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์ (ชมรมเภสัชวิทยา)
2 พ.ศ. 2523 - 2524 รศ.นพ.บุญเจือ ธรณินทร์
3 พ.ศ. 2525 - 2526, พ.ศ. 2531 - 2532, พ.ศ. 2549 - 2550 ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
4 พ.ศ. 2527- 2528 พลตรีรศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์
5 พ.ศ. 2529 - 2530 รศ.ดร.ภญ.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
6 พ.ศ. 2533 - 2534 รศ.ดร.ภก.ประสาน ธรรมอุปกรณ์
7 พ.ศ. 2535 - 2536 รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติ
8 พ.ศ. 2537 - 2538, พ.ศ. 2547 - 2548 รศ.ดร.ภก.ชัยชาญ แสงดี
9 พ.ศ. 2539 - 2540 รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน
10 พ.ศ. 2541 - 2542 รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป
11 พ.ศ. 2543 - 2544 พลตรีรศ.ดร. บพิตร กลางกัลยา
12 พ.ศ. 2545 - 2546 รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์
13 พ.ศ. 2551 - 2552 รศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาศัย
14 พ.ศ. 2553 - 2554 รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตันติสิระ
15 พ.ศ. 2555 - 2556 รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
16 พ.ศ. 2557 - 2558 ศ.ดร. เกศรา ณ บางช้าง
17 พ.ศ. 2559-2560 รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล
18 พ.ศ. 2561-2562 รศ.ภญ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์
19 พ.ศ. 2563-2564 รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
20 พ.ศ. 2564-2565 ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง