รางวัลนักเภสัชวิทยาดีเด่น

ปีที่ได้รับรางวัล รูปภาพ ชื่อ สกุล PDF
2559 ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
2563 ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จินตนา สัตยาศัย