รางวัลนักเภสัชวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น

ปีที่ได้รับรางวัล รูปภาพ ชื่อ สกุล PDF
2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ปิติ จันทร์วรโชติ
2560 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม
2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วริษา พงศ์เรขนานนท์
2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พรพรรณ วิวิธนาภรณ์